Doktora Mezuniyet Şartları


Doktora Mezuniyet Şartları


16 Şubat 2017 tarihli Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde doktora programının tamamlanmasıyla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kapsam

MADDE 44

(1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde en az 7 ders (Daha önce lisansüstü programlarında almamışsa bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermek şartıyla) vebir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en az 14 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders olmak şartıyla) ve bir seminer dersi olmak üzere 120 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.

(4) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.

(5) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalıbaşkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarındaverilmekte olan derslerden en fazla iki tanesini seçebilir. Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilenöğrenciler ise en fazla dört ders alabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler,derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka lisansüstü doktora programlarından veya yükseköğrenim kurumlarının doktora programlarından dersler de seçebilir. Ancak alınan dersler doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için en fazla 60, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 30 AKTS’yi geçemez.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, en az 14 ders almak zorundadır. Bu derslerden en fazla yedi tanesi daha önce alınmamış olmak kaydıyla yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçilebilir.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

Süre

MADDE 45

(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi 4. yarıyıl sonunda en az 7 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir

ders dahil) 60 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer dersinden başarılı olamadığı takdirde, lisans dereceli doktora öğrencisi 6. yarıyıl sonunda en az 14 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dahil) 120 AKTS ders ve 2 seminer dersinden başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Yüksek lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç sekiz yarıyıl, lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç on yarıyıl sonunda programı başarı ile tamamlayamadığında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile 4 yarıyıl daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek lisans programı açık olması halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 46

(1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen aylarda yılda iki kez yapılır.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yeterlik sınavına en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu, en geç beşinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu ve yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. İkinci kez yeterlik sınavına girmeyen veya ikinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığınca önerilen, görev süreleri enstitü yönetim kurulunca belirlenip onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, ikisi kurum dışından olmak üzere 5 kişilik sınav jürisini enstitüye önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,

uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, beş kişilik sınav jürisi kurar. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve komite kararı, ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(9) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile doktoraprogramına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencilerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilmeleri, buprogram için öngörülen şartları sağlamaları ile mümkündür.

 

Tez izleme komitesi

MADDE 47

(1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için tez konusu belirlendikten sonra danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı yanında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve ilgili anabilim/anasanat dalı dışından birer üye olmak üzere toplam üç üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir. Üyelerden biri aynı şehirde olmak kaydıyla farklı bir üniversiteden de tez izleme komitesinde yer alabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

 

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması

MADDE 48

(1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından önerilir.

(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz olarak tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın iki kez girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 49

 (1) Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl ile en az dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve bu dört yarıyıla ait tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirilen tez izleme raporlarını da enstitüye sunmuş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin yedi kopyasını ciltlenmemiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülür ise tez izleme komitesi üyeleri danışmanının teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

 

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 50

(1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan kurum dışından gelenasıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca kurum dışı yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan

edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini istenilen sayıda ciltlenm iş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz; yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunan ve bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez savunma sınavında başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

 

Doktora diploması

MADDE 51

 (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç

kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.