Öğrenci Kabul Şartları (Lisansüstü)

Öğrenci Kabul Şartları


16 Şubat 2017 tarihli Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde öğrenci kabul şartları aşağıdaki gibidir.


Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 12

 (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya noter onaylı nüshası, kabul edilebilir. Başvurular lisansüstü programlar için belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmalarıgerekir.

b) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünden 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin Devlet Üniversitelerinin Türkçe Eğitim Merkezlerinden almış oldukları Türkçe yeterlilik belgeleri ve YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi veya okul tanıma belgesi gerekir. Bu belgeler ile Enstitü tarafından gerekli görülüp istenilen diğer belgelerin tamamlanması durumunda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.

ç) Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisi olması gerekir.

b) Yüksek lisans yapmışveya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

ç) Tıp ve diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için adayların tıp fakültesi mezunlarının başvurulan yılın TUS temel tıp puanından, diş hekimliği fakültesi mezunlarının başvurulan yılın DUS temel puanından en az 50 (TUS ve DUS Temel Puanı = Klinik Bilimler Puanı×0,3+ Temel Bilimler Puanı×0,7) veya en az 55 sayısal ALES puanına sahip olması gerekir.

d) Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesinin herhangi bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında geçerli bir ALES puanı yoksa ALES 55 olarak kabul edilir.

e) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul şartları;

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların;

a) Öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS’den en az 70,

b) Doktora için en az YDS’den 80 puanı ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu puanlara eş değer bir puan almaları gerekir.

(7) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(8) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(9) Anabilim dalları, ilgili kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile taban puanları yükseltmek üzere Senatoya sunabilir.

(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir.


Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları

MADDE 13

(1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir

yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için ALES, YDS veya eşdeğer sınavlar ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Yükseköğretim Kurulundan denklik/okul tanıma belgesi ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartları ile ilgili diğer hususları belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.


Öğrenci kabulü

MADDE 14

 (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların (4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabındaYükseköğretim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, giriş sınavında mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyorsa; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve varsa yabancı dil puanının % 20’si alınır. Mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme yazılı sınavı yapılan anabilim dallarında ise ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının %20’si alınır. Toplam puanın en az 50 olması gerekir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. 50 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibarensıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanınınaranıp aranmayacağı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş şartları anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyor ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak başarı puanı hesaplanır. Mülakat sınavı ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılan anabilim dallarında ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sınavının % 20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldandaha kısa süreli lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında lisans not ortalaması kullanılır.

Başarı puanının en az 60 olması gerekir, 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

d) Tezli yüksek lisans programlarında, bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat ve/veya yazılı sınav jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve iki yedek üye olarak belirlenir.

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

g) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda ALES puanı aranmadığından ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır. Başarı notlarının hesaplanmasında; yabancı dil puanının %20’si ile yüksek lisans programlarına başvurularda lisans, doktora/sanatta yeterlik programları başvurularında yüksek lisans notunun %20’si ve alan yeterlik sınav puanının %60’ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Puan eşitliği durumunda lisans not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir. Alan yeterlik sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

ğ) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda yapılacak alan yeterlik sınav şekilleri gerekli görüldüğü takdirde anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.


Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15

 (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar, bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15 AKTS kredisini aşmamak üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans programlarından daha önce almamış olmak şartı ile en fazla 2 ders, bilimsel hazırlık programında ders açılmamış ise lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun olarak yürütülür. Bilimsel hazırlık programında öğrenci en az 30 AKTS alıp başarmak zorundadır.

(4) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunungörüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS’ye denk gelen dersleri iki yarıyılda başaramayan öğrencinin kaydı silinir.


Özel öğrenci kabulü

MADDE 16

 (1) Bir Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kaydolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 2 ders olmak üzere toplam iki yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler. Özel öğrenciler 2 yarıyıldan fazla eğitim göremezler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 23 üncü, 24 üncü ve 28 inci maddelerindeki hükümler uygulanır. Özel öğrenci statüsündekiler asıl öğrenci olma hakkını kazandıkları takdirde son iki yılda almış oldukları dersleri, kredili dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrenciler AKTS başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilerden talep edenlere takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren “Özel Öğrenci Not Durum Belgesi’’ verilir.


Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17

 (1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisansveya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında almış olduğu dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda programaintibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması,

c) Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 75 (CB), doktora ve sanatta

yeterlikte ise en az 80 (BB) olması,

ç) Disiplin cezası almamış olması, şartları aranır.

(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş kararı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara yatay geçiş yapılamaz.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

e) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olmadığı için başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören Üniversitenin Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

f) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda yapılır.


Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 18

 (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dahilinde ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet maliyetlerini hiçbir suretle geçemez. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,

c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.

(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında, 15 inci madde hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de ki bir yükseköğrenim kurumunda okuyan öğrencilerin yatay geçişinde, ilgili anabilim dalı yabancı uyruklu yatay geçiş kontenjanı dâhilinde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan koşullar aranarak, 17 nci madde hükümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu kararlarıyla belirlenir.


Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 19

 (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili müdürlük tarafından yapılır.

Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, enstitü tarafından onaylı veya noter tasdikli örneği kabul edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.

(4) Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.